Monday, June 23, 2008

REACH -miten toimia?

REACH - miten toimia?
Rekisteröitäviksi tulevissa aineissa on otettava huomioon myös valmisteiden sisältämät aineet. Selvitys tehdään seuraavasti:
1.Aineiden listaus:
- aineen nimi (kemikaali tai valmisteen sisältämä aine)
- CAS- ja EINECS-numero
- käyttö- tai tuontimäärä vuositasolla (1 -10 t, 10 -100 t, 100 -1000 t, yli 1000 t)
- toimittaja(t)
- haitallisuusluokitus
- käyttötarkoitukset
2.Aineiden jaottelu ryhmiin:
- itse valmistetut tai teetetyt = valmistaja
- itse (EU-alueelle) maahantuodut = maahantuoja
- eristetyt tai kuljetetut välituotteet = valmistaja
- ainoastaan edelleen välitetyt = jakelija
- omassa toiminnassa käytetyt (EU-alueelta hankitut) = jatkokäyttäjä
- CMR- tai PBT-aineet (erityistä huolta aiheuttavat aineet) = kaikki
3.Tarkistus, mitkä aineista ovat vapautetut REACH:stä tai rekisteröinnistä,
Reachin piiriin eivät kuulu mm.:
- kauttakulkuaineet (edellyttäen että niitä ei prosessoida EU:ssa)
- lääkkeet
- elintarvikkeet
- radioaktiiviset aineet
- eristämättömät välituotteet
- jätteet
- puolustusmateriaalit jäsenmaan niin päättäessä
4.Lista aineista, joille yritys joutuu tekemään rekisteröinnin:
- yli 1 t/a valmistetut tai EU-alueelle itse maahantuodut aineet, joita ei ole
vapautettu
- eristetyt tai kuljetetut välituotteet (suppeampi rekisteröinti)
- samaa ainetta rekisteröivät yritykset joutuvat jakamaan tietojaan aineesta ja työkaluna toimii ns. Substance Information Exchange Forum, eli SIEF.
5.Lista lupamenettelyyn päätyvistä aineista;
lupa aineen käyttöön tarvitaan ilman tonnirajaa seuraavien aineryhmien
tapauksessa:
- syöpävaaralliset, perimään vaikuttavat ja lisääntymiseen vaikuttavat (CMR) aineet
- kestävät, biokertyvät ja myrkylliset (PBT)
- hyvin kestävät, hyvin biokertyvät (vPvB) aineet
6.Mitä aineista tiedetään jo nyt:
- yrityksen omat tiedot
- julkiset tiedonlähteet
- jo tehdyt riskinarvioinnit
- muiden omistamat tutkimustulokset
7. Esirekisteröinti:
Kaikki aineet, jotka on tarkoitus rekisteröidä, tulee esirekisteröidä.
Esirekisteröintiaika on 1.6. 2008 – 30.11 2008. Esirekisteröinnissä ilmoitetaan
ainoastaan perustiedot aineesta ja yrityksestä.
8. Rekisteröintiasiakirjan laatiminen:
- rekisteröinti tulee tapahtumaan sähköisesti internetin välityksellä
- rekisteröintitiedot kerätään suoraan REACH-tietokantaan (http://ecb.jrc.it/REACH-IT-INFORMATICS) ja apuna IUCLID5 = International Uniform Chemical Information Database

Niettä siitä vaan (esi)rekisteröimään!

No comments: