Wednesday, June 25, 2008

So It Is Summer

And I can't fit into my summer clothes.I wonder if this really is the explanation...

Monday, June 23, 2008

REACH - what should I do?

Below I explain it in Finnish, but in the rare case that somebody does not understand Finnish, please, if you have any problem(s) with the REACH legislation, just contact me and I'll help you or give you the information about who to call.

REACH -miten toimia?

REACH - miten toimia?
Rekisteröitäviksi tulevissa aineissa on otettava huomioon myös valmisteiden sisältämät aineet. Selvitys tehdään seuraavasti:
1.Aineiden listaus:
- aineen nimi (kemikaali tai valmisteen sisältämä aine)
- CAS- ja EINECS-numero
- käyttö- tai tuontimäärä vuositasolla (1 -10 t, 10 -100 t, 100 -1000 t, yli 1000 t)
- toimittaja(t)
- haitallisuusluokitus
- käyttötarkoitukset
2.Aineiden jaottelu ryhmiin:
- itse valmistetut tai teetetyt = valmistaja
- itse (EU-alueelle) maahantuodut = maahantuoja
- eristetyt tai kuljetetut välituotteet = valmistaja
- ainoastaan edelleen välitetyt = jakelija
- omassa toiminnassa käytetyt (EU-alueelta hankitut) = jatkokäyttäjä
- CMR- tai PBT-aineet (erityistä huolta aiheuttavat aineet) = kaikki
3.Tarkistus, mitkä aineista ovat vapautetut REACH:stä tai rekisteröinnistä,
Reachin piiriin eivät kuulu mm.:
- kauttakulkuaineet (edellyttäen että niitä ei prosessoida EU:ssa)
- lääkkeet
- elintarvikkeet
- radioaktiiviset aineet
- eristämättömät välituotteet
- jätteet
- puolustusmateriaalit jäsenmaan niin päättäessä
4.Lista aineista, joille yritys joutuu tekemään rekisteröinnin:
- yli 1 t/a valmistetut tai EU-alueelle itse maahantuodut aineet, joita ei ole
vapautettu
- eristetyt tai kuljetetut välituotteet (suppeampi rekisteröinti)
- samaa ainetta rekisteröivät yritykset joutuvat jakamaan tietojaan aineesta ja työkaluna toimii ns. Substance Information Exchange Forum, eli SIEF.
5.Lista lupamenettelyyn päätyvistä aineista;
lupa aineen käyttöön tarvitaan ilman tonnirajaa seuraavien aineryhmien
tapauksessa:
- syöpävaaralliset, perimään vaikuttavat ja lisääntymiseen vaikuttavat (CMR) aineet
- kestävät, biokertyvät ja myrkylliset (PBT)
- hyvin kestävät, hyvin biokertyvät (vPvB) aineet
6.Mitä aineista tiedetään jo nyt:
- yrityksen omat tiedot
- julkiset tiedonlähteet
- jo tehdyt riskinarvioinnit
- muiden omistamat tutkimustulokset
7. Esirekisteröinti:
Kaikki aineet, jotka on tarkoitus rekisteröidä, tulee esirekisteröidä.
Esirekisteröintiaika on 1.6. 2008 – 30.11 2008. Esirekisteröinnissä ilmoitetaan
ainoastaan perustiedot aineesta ja yrityksestä.
8. Rekisteröintiasiakirjan laatiminen:
- rekisteröinti tulee tapahtumaan sähköisesti internetin välityksellä
- rekisteröintitiedot kerätään suoraan REACH-tietokantaan (http://ecb.jrc.it/REACH-IT-INFORMATICS) ja apuna IUCLID5 = International Uniform Chemical Information Database

Niettä siitä vaan (esi)rekisteröimään!

Thursday, June 5, 2008

What is IUCLID 5?IUCLID is a software application to capture, manage and exchange data on properties of chemicals. IUCLID facilitates the preparation of dossiers containing such data, intended for submission to many government authorities around the world.
IUCLID 5, the latest version of the software uses state of the art technology and implements functional and data requirements set by the new EU chemical legislation, REACH.

Wednesday, June 4, 2008

REACH-IT

The REACH-IT portal on the ECHA website (click the title) is the main channel for companies to submit data to ECHA. It currently supports the creation of company accounts. It also supports online entry and submission of pre-registrations for single substances. A pre-registration of several substances in one file (bulk pre-registration) will be available at a later stage.

Tuesday, June 3, 2008

More about REACH


REACH, the new EU chemicals regulation, requires that chemical substances on their own, in preparations and those which are intentionally released from articles have to be registered to the European Chemicals Agency (ECHA). The regulation applies to substances manufactured in, or imported to the EU in annual quantities of 1 tonne or more per company, unless the regulation indicates otherwise.

The obligation to register applies from 1 June 2008. The chemicals currently on the EU market which meet the definition of phase-in substances should be pre-registered between 1 June and 1 December 2008. Companies who pre-register their substances can benefit from extended registration deadlines. The deadline depends on the tonnage band and the hazardous properties of the substance.

Monday, June 2, 2008

VACATION

So, because I'm involved with this REACH procedure (see earlier post), there will be no summer holidays for me this summer.

REACH

REACH comes from the words Registration, Evaluation, and Authorisation of CHemical substances.

This relatively new European Union Agency, ECHA or European Chemicals Agency has started with full speed on the first of June in Helsinki. In Europe the new legistlation concerning all chemicals is now in the phase when all existing chemicals have to be pre-registered in order for them to be on the European market after 1.12.2008